Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Cegielnia magistracka w Markach - 1897

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2023-02-15, 22:33
data powiązana:1897-01-15
tagi:Pod zaborami
Wycinki prasowe-Marki
Cegielnia miejska w Markach

Warszawa posiadała w Markach własną cegielnię. Cegielnia istniała od 1897 roku. Ostatnia wzmianka pochodzi z 24 czerwca 1911 roku.
Przedstawiamy zbiór wycinków prasowych z 1897 roku w których jest mowa o warszawskiej cegielni magistrackiej w Markach. Wycinki ułożono według dat publikacji.

15.01.1897

[...] posiedzenie członków komitetu budowy szpitala Dzieciątka Jezus [...]
Najważniejszą sprawę założenia własnej cegielni, która z czasem stanie się cegielnią miejską, komitet zatwierdził [...] zobowiązał się dostarczyć p. Halber. właściciel cegielni w Markach
Kurjer Warszawski. R. 77, 1897, nr 15, dodatek poranny, s.2

15.01.1897

[...] Komitet nabył w Markach
od p. Michalskiego 30 morgów i od Paciorka 8 morgów gruntu, obfitującego w pokłady wyborowej gliny, pod budowę własnej cegielni, na potrzeby komitetu i miasta. [...] postanowiono nabyć [...] od p. Halbera z Markowskiej cegielni 800 tysiecy sztuk do budowy jednego pieca Hofmanowskiego na użytek cegielni komitetu, po cenie rs. 16 za tysiąc loca Marki.
Kurjer Poranny. R. 21, 1897, no 15, s.2-3

15.01.1897

Szpital Dzieciątka Jezus.
[...] Do kopania gliny w Markach, na terytoryum nabytem od p. Michalskiego, postanowiono przystąpić natychmiast; zajmie się tym inż. Korotkiewicz, który otrzymał zaliczkę 2,000 rub. na kupno łopat, taczek itp.
Gazeta Polska. 1897, nr 11, s.1

Budowa szpitala Dz. Jezus
[...] Ta ostatnia cegła użytą będzie do budowy pieca Hoffmana w Markach, gdzie komitet przystępuje do urządzenia własnej cegielni. [...] poleconoinż. p. Krotkiewiczowi rozpocząć niezwłocznie kopanie gliny. [...]
Kuryer Codzienny. R. 33, 1897, nr 15, s.1

16.01.1897

Przenosiny szpitala
Na posiedzeniu komitet budowy nowego szpitala Dzieciątka Jezus uchwalił ostatecznie pod budowę własnej cegielni zakupić 40 morgów gruntów włościańskich w Markach [...] Cegły potrzebnej do budowy dostarczy p. Halber z Marek.
Słowo. R. 16, 1897, nr 11, s.2

20.01.1897

Cegielnia miejska
[...] objął w posiadanie grunty własności: Michalskiego i Paciorka w Markach, gdzie zostanie zbudowana cegielnia miejska. Kopanie gliny już rozpoczęto [...]
Kurjer Warszawski. R. 77, 1897, nr 20, s.5

28.01.1897

Dostawę cegły
do budowy pieca Hofmanowskiego powierzono włascicielowi cegielni w Markach, Halberowi, po cenie rs. 16 za tysiąc
Kurjer Poranny. R. 21, 1897, no 28, s.2

21.02.1897

Z terytorjum przyszłej cegielni w Markach
[...] glina w znacznej stosunkowo ilości jest już wykopana; przy tych robotach zajętych jest bezustannie 100 robotników.
Stosownie do obowiązujących przepisów, komitet umówił zamieszkałego w Markach dra Waskiewicza do niesienia pomocy zajętym przy budowie cegielni ludziom.
Kurjer Poranny. R. 21, 1897, no 52, s.2

18.03.1897

Odczytano i zatwierdzono
sprawozdanie z obrad komisji technicznej [...] uchwalono, aby przy budowie miejskiej cegielni w Markach roboty ciesielskie oddano [...]
Kurjer Poranny. R. 21, 1897, no 77, s.2

18.03.1897

Budowa szpitala Dz. Jezus
Na wczorajszem posiedzeniu czł. komitetu [...] zajmowano się przedewszystkiem sprawami cegielni w Markach
Kuryer Codzienny. R. 33, 1897, nr 77, s.2

Zarząd Markowskiej kolejki
zwrócił się do komitetu z propozycją dostarczenia do budującej się cegielni miejskiej cegły i węgla kamiennego [...] zarząd kolejki Markowskiej ofiarowuje się ułożyć szyny aż do miejsca budowy [...]
Kurjer Poranny. R. 21, 1897, no 77, s.2

16.04.1897

Na odbytej konkurencji
na urządzenie kolejki wązkotorowej z dostawą 10 wagoników, na potrzeby nowowznoszonej cegielni miejskiej w Markach [...]
Kurjer Poranny. R. 21, 1897, no 106, s.2

Szpital Dz. Jezus
pstanowiono: dostawę cegły ogniotrwałej do budowy pieca Hofmana w Markach powierzyć fabryce Sujka w Myszkowie; urządzenie kolejki na potrzeby cegielni w Markach p. K.Jarnuszkiewiczowi; roboty zduńskie, ciesielskie i mularskie przy tejże cegielni - p. Roozenbergowi; [...]
Kuryer Codzienny. R. 33, 1897, nr 106, s.2

17.04.1897

Szpital Dzieciątka Jezus.
[...] Roboty około budowy kolejki wąskotorowej na potrzebe cegielni miejskiej w Markach powierzono p. Konradowi Jarnuszkiewiczowi. [...]
Gazeta Polska. 1897, nr 88, s.2

15.05.1897

Posiedzenie komitetu
[...] Roboty około postawienia własnej cegielni w Markach prowadzi przedsiębiorca, Rosenberg. Jest nadzieja, że cegielnia ta funkcyonować zacznie w sierpniu r.b.
Gazeta Polska. 1897, nr 110, s.1

15.07.1897

Budowa szpitala dz. Jezus
[...] Przyjęto na tem posiedzeniu do wiadomości relacyę o postępie budowy cegielni w Markach [...]
Kuryer Codzienny. R. 33, 1897, nr 193, s.2

16.07.1897

Z komitetu budowy szpitala
[...] przyjęto do wiadomości sprawoazdanie o postępie budowy cegielni w Markach [...]
Gazeta Polska. 1897, nr 159, s.2

28.07.1897

Cegielnia miejska
W Markach ukończono już budowę ośmiu obszrtnych szop, krytych gontami, do suszenia cegły. budowa pieców Hofmanowskich postępuje szybko. Zaczęto wznosić budynki mieszkalne dla robotników. Zarząd kolei markowskiej przystąpi w przyszłym tygodniu do budowy linii bocznej od szosy do cegielni magistrackiej, z której cegła dostawiana będzie wagonami do stacyi Targówek na Pragę, a ztąd furmankami na plac budowy szpitala na b. folwarku świętokrzyzkim.
Kuryer Codzienny. R. 33, 1897, nr 206, s.2

29.07.1897

Cegielnia miejska
Budowa pieców Hofmanowskich w cegielni miejskiej w Markach postępuje z dniem każdym. Rozpoczęto zostało również wznoszenie domków mieszkalnych dla robotników. W przyszłym tygodniu rozpocząć się mają roboty około ułażenia szyn od szosy do cegielni magistrackiej [...]
Gazeta Polska. 1897, nr 170, s.2

07.10.1897

Budowa szpitala
[...] Komitet przyjął do wiadomości, że budowa cegielni w Markach została ukończona, że przygotowano już 2,5 miliona cegieł, które zaczną wypalać za kilka dni. [...]
Gazeta Polska. 1897, nr 229, s.2

09.10.1897

Nowy szpital
[...] Na temże posiedzeniu zawiadomiono, że budowę cegielni w Markach już ukończono, że nawet przygotowano już do wypalenia 2,5000,000 sztuk cegieł. [...]
Słowo. R. 16, 1897, nr 230, s.3

13.10.1897

Z cegielni miejskiej
Na wczorajszych obradach Magistratu uchwalono wystąpić do władzy wyższej o upoważnienie do nabycia sposobem gospodrczym wagi setnej do ważenia wegla, dostarczanego na użytek cegielni miejskiej w Markach.
Kurjer Poranny. R. 21, 1897, no 284, s.1

28.10.1897

Budowa szpitala Dzieciątka Jezus
[...] Jedną z najważniejszych była sprawa cegielni w Markach, której budowa została już ukończoną [...]
Kuryer Codzienny. R. 33, 1897, nr 298, s.2

Sprawozdanie z obrad komitetu budowy szpitala i Domu Wychowawczego Dzieciątka Jezus
Na odbytych wczoraj [...] obradach komitetu [...] rozstrzygano następujące sprawy: Ze sprawozdania budowy cegielni miejskiej w Markach, dowiedziano się, że budowa już ukończona i wypalanie surówki rozpoczęto.[...] Cegielnia ma być ubezpieczona w Warszawskim Towarzystwie Ubezpieczeń na rs. 64,500.
Kurjer Poranny. R. 21, 1897, no 299, s.2

29.10.1897

Budowa szpitala
[...] przyjęto do wiadomości, że budowa cegielni w Markach została już ukończona i że rozpoczęto w niej wypalanie surówki.
Gazeta Polska. 1897, nr 248, s.2

06.11.1897

[...] sesya komitetu budowy nowego szpitala Dzieciątka Jezus
[...] ze spraw bieżących przedstawiono, że roboty około budowy cegielni w Markach są już ukończone i że w tych dniach rozpocznie się wypalanie cegły. Ponieważ cegielnia w przyszlości ma przejść na własność miasta, [...]
Warszawska Gazeta Policyjna. 1897, no 218, s.2

09.11.1897

Cegielnia miejska w Markach
W celu przyjęcia nowo wzniesionej cegielni miejskiej w Markach p.prezydent miasta wydelegował komisję z pp. starszego inżeniera miasta Mościckiego, starszego budowniczego miasta Cichockiego i inżeniera-technologa Szczeniowskiego. O terminie komisja ma się porozumieć z inżenier-kapitanem Korotkiewiczem, kierującym budową rzeczonej cegielni.
Kurjer Poranny. R. 21, 1897, no 311, s.3

11.11.1897

Posiedzenie komitetu budowy szpitala Dzieciątka Jezus
[...] rozpoczęto od odczytania raportu o stanie cegielni w Markach, która przechodzi w zawiadywanie komitetu tylko tymczasowo, a później stanie się własnością magistratu.
Kurjer Warszawski. R. 77, 1897, nr 312, dodatek poranny, s.2

Posiedzenie komitetu
[...] Posiedzenie rozpoczęło się od odczytania raportu o stanie cegielni w Markach, która będzie własnością magistratu. [...] W przyszłą środę, t jest 17 b.m., nowa cegielnia zostanie w ruch puszczona, w obecności prezydenta i zaproszonych członków komitetu.
Gazeta Polska. 1897, nr 258, s.2

02.12.1897

Obrady szpitalne
Wczorajsza sesja komitetu budowy szpitala Dzieciątka Jezus, pod przewodnictwem p.prezydenta jenerała Bibikowa, zaczęła się od wysłuchania raportu komisji, delegowanej do odbioru cegielni miejskiej w Markach [...]
Kurjer Warszawski. R. 77, 1897, nr 333, dodatek poranny, s.2

Szpital Dzieciątka Jezus
[...] Na sesyi tej przyjęto do wiadomości, że cegielnia w Markach jest już w pełnym biegu [...]
Gazeta Polska. 1897, nr 276, s.2

04.12.1897

Cegielnia w Markach
wykończona w zupełności i odebrana przez komisyę miejską, jest już w pełnym ruchu i niebawem dostarczony będzie pierwszy transport 100,000 sztuk cegieł na plac budowy nowego szpitala Dz. Jezus
Kuryer Codzienny. R. 33, 1897, nr 335, s.1

18.12.1897

Klinkier
[...] podobno glina w Markach na terytoryum cegielni miejskiej nadaje się wybornie do wyrobu klinkieru [...] w przyszłości projektowane jest otworzenie fabryki klinkieru w Markach [...]
Kuryer Codzienny. R. 33, 1897, nr 349, s.2

19.12.1897

Badanie gliny w cegielni miejskiej w Markach
[...] istniejące w tej miejscowości pokłady gliny [...] zupełnie się nadają do wyrobu klinkieru wysokiego gatunku. [...] Magistrat, posiadając obecnie własną cegielnię, będzie miał możność wyrabiania tanio i dobrego klinkieru na bruki.
Kurjer Poranny. R. 21, 1897, no 351, s.6

25.12.1897

[...] podobno glina w Markach
na terytoryum cegielni miejskiej, nadaje się wybornie do wyrobu klinkieru, [...]
Gazeta Rzemieślnicza. R. 14, 1897, no 51, s.6

30.12.1897

Sprawozdanie z obrad komitetu budowy szpitala i Domu Wychowawczego Dzieciątka Jezus
Po wysłuchaniu raportu o budowie i eksploatacji cegielni w Markach, komitet polecił wygotować dokładne obliczenie sum, wydanych na budowę cegielni, w celu przekazania takowych rachunków Magistratowi dla wyjednania upoważnienia władzy wyższej do wzięcia cegielni na rzecz miasta za sumę, jaką komitet na zakup gruntów i budowę pieców wydatkował.
Kurjer Poranny. R. 21, 1897, no 360, s.1

30.12.1897

Stosownie do wystąpienia zarządu kolejki Markowskiej,
komitet zezwolił na ułożenie szyn do głównego pieca Hofmanowskiego przez grunta fabryczne, w celu dowożenia węgla kamiennego, co się zaś tyczy przewozu cegły tą kolejką do rogatek Ząbkowskich [...]
Kurjer Poranny. R. 21, 1897, no 360, s.1

 Antoni Widomski

Źródła:
* Kurjer Warszawski. R. 77, 1897, nr 15, dodatek poranny, s.2
* Kurjer Poranny. R. 21, 1897, no 15, s.2-3
* Gazeta Polska. 1897, nr 11, s.1
* Kuryer Codzienny. R. 33, 1897, nr 15, s.1
* Słowo. R. 16, 1897, nr 11, s.2
* Kurjer Warszawski. R. 77, 1897, nr 20, s.5
* Kurjer Poranny. R. 21, 1897, no 28, s.2
* Kurjer Poranny. R. 21, 1897, no 52, s.2
* Kurjer Poranny. R. 21, 1897, no 77, s.2
* Kuryer Codzienny. R. 33, 1897, nr 77, s.2
* Kurjer Poranny. R. 21, 1897, no 77, s.2
* Kurjer Poranny. R. 21, 1897, no 106, s.2
* Kuryer Codzienny. R. 33, 1897, nr 106, s.2
* Gazeta Polska. 1897, nr 88, s.2
* Gazeta Polska. 1897, nr 110, s.1
* Kuryer Codzienny. R. 33, 1897, nr 193, s.2
* Gazeta Polska. 1897, nr 159, s.2
* Kuryer Codzienny. R. 33, 1897, nr 206, s.2
* Gazeta Polska. 1897, nr 170, s.2
* Gazeta Polska. 1897, nr 229, s.2
* Słowo. R. 16, 1897, nr 230, s.3
* Kurjer Poranny. R. 21, 1897, no 284, s.1
* Kuryer Codzienny. R. 33, 1897, nr 298, s.2
* Kurjer Poranny. R. 21, 1897, no 299, s.2
* Gazeta Polska. 1897, nr 248, s.2
* Warszawska Gazeta Policyjna. 1897, no 218, s.2
* Kurjer Poranny. R. 21, 1897, no 311, s.3
* Kurjer Warszawski. R. 77, 1897, nr 312, dodatek poranny, s.2
* Gazeta Polska. 1897, nr 258, s.2
* Kurjer Warszawski. R. 77, 1897, nr 333, dodatek poranny, s.2
* Gazeta Polska. 1897, nr 276, s.2
* Kuryer Codzienny. R. 33, 1897, nr 335, s.1
* Kuryer Codzienny. R. 33, 1897, nr 349, s.2
* Kurjer Poranny. R. 21, 1897, no 351, s.6
* Gazeta Rzemieślnicza. R. 14, 1897, no 51, s.6
* Kurjer Poranny. R. 21, 1897, no 360, s.1
* Kurjer Poranny. R. 21, 1897, no 360, s.1
Lokalizacja oryginałów: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Deklaracja Dostępności

BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa