Pociąg do historii - portal historyczny miasta Marki

facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Towarzystwo "Pustelnik Letnisko" - 1929

metryczka wpisu
fb.com:
opub.:2019-03-05, 19:05
data powiązana:1929-10-01
tagi:XX-lecie międzywojenne
Wycinki prasowe-Pustelnik
Pustelnik

Idąc tropem informacji zawartej w wydanej 18 września 1938 roku ulotce Towarzystwa Przyjaciół „Pustelnik-Letnisko”, odnalazłem notatkę w Kurierze Kurjer Warszawski z 1929 z informacją o walnym zebraniu Towarzystwa. Dowiadujemy się z niej o zamiarach Towarzystwa i poznajemy nazwiska ludzi w nim działających. 

Poniżej treść notatki prasowej:

"Z podmiejskich okolic.
Odbyło się walne zebranie Towarzystwa przyjaciół Pustelnik letnisko. Na przewodniczącego przez aklamację był powołany inż. Mszczonowski.
Ze sprawozdania prezesa zarządu, rejenta p. Kazimierza Kosińskiego, okazało się, że ruchliwe, chociaż młode jeszcze Towarzystwo przyjaciół Pustelnik letnisko, w krótkim stosunkowo okresie czasu, rozwinęło energiczną działalność. Dla zapoznania władz z potrzebami miejscowej ludności, zwracało się w tym celu z memoriałami do odpowiednich czynników: a więc poruszono sprawy:
1) uregulowanie ruchu komunikacyjnego przez elektryfikacje kolejki Mareckiej, która w ogólnym planie elektryfikacyjnym została pominięta.
2) o uporządkowanie ruchu autobusowego.
3) o wyznaczenie posterunku policyjnego w pobliżu lasów Nieporęckich.
4) o zabezpieczenie drzew rosnących przy drogach gminnych, które podlegały w ostatnich czasach karygodnej dewastacji.
5) o uzyskanie sadzonek drzew morwowych w celu rozwinięcia jedwabnictwa.
6) o skierowanie prądu dla oświetlenia miejscowych osiedli z powstałej w Pustelniku elektrowni.
Z inicjatywy tegoż Towarzystwa zawiązała się spółka drogowa, celem przeprowadzenia drogi bitej przez osiedla w Pustelniku. Droga ta ma połączyć szosę radzymińską z szosą jabłonowską. Najważniejszą korzyścią, jaką nowa ta droga może zapewnić, jest znaczne ożywienie całej okolicy, przez którą ona przechodzić będzie oraz poważne ułatwienie dostaw materiałów dla rozbudowy wszystkich podmiejskich letnisk na prawym brzegu Wisły położonych, nie mówiąc już o możności skierowania autobusów w kierunku nowej drogi, idących przez Pustelnik w stronę Radzymina, dzięki czemu tamtejsi letnicy uzyskają ułatwioną komunikację.
Do zarządu wzmiankowej spółki wybrani zostali pp.: Kazimierz Kosiński, jako prezes, Balski i Sarzaliński, jako członkowie. Siedzibą spółki jest folwark Kosiany pod Pustelnikiem.
Zaznaczyć należy, że projektowana droga układaną będzie o twardej nawierzchni, szerokości 4 metrów, przy całkowitej szerokości szosy wynoszącej 13 metrów. Droga będzie budowana przy udziale finansowym sejmiku powiatowego i gminy, przyczem ciężary związane z budową tej szosy będą również rozłożone na zainteresowane grupy „dobrowolnych” i „przymusowych” uczestników.
Sprawozdanie zarządu spotkało się z zupełną aprobatą przybyłych w ilości 50 proc. stowarzyszonych, poczem odbyły się wybory do zarządu komisji rewizyjnej i 9 komisji odpowiadających takimże komisjom wyłonionym przez Zrzeszenie towarzystw miłośników letnisk i osiedli podstołecznych, a mianowicie:
1) Komisji komunikacyjnej,
2) Komisji regulacyjno-budowlanej,
3) Komisji sanitarnej,
4) Komisji upiększeń,
5) Komisji propagandowej,
6) Komisji bezpieczeństwa,
7) Komisji aprowizacyjnej,
8) Komisji wyboru terenów
9) Komisji prawniczej.
Stosownie do porządku dziennego walnego zebrania, odbyły się wybory do zarządu komisji rewizyjnej i 9 komisji.
Do zarządu wybrani: 1) Kosiński Kazimierz, 2) ks. Sznadrowski, 3) Miernicki Władysław, 4) Mosalff Jan, 5) Sarzaliński Józef, 6) Mszczonowski Stanisław, 7) Pieniążek Jerzy:
jako zastępcy: 1) Janik Stanisław, 2) Kulesza Adam, 3) Balski Wacław.
Do Komisji rewizyjnej: 1) Kleimic Władysław, 2) Wojtkiewicz Feliks, 3) Karliński Jan, 4) Zadrożny Stefan. 5)Koterwa Józef.
Z powyższego należy wnioskować, że Towarzystwo przyjaciół Pustelnik letnisko weszło na właściwą drogę rozwoju kulturalnego podstołecznych okolic i może się spodziewać, że poczynania jego znajdą oddźwięk u władz miejscowych, które na czele z wojewodą warszawskim p. Twardo i starostą Gajewskim pracują w tym samym kierunku."

Opracował: Antoni Widomski
Kurjer Warszawski. R. 109, 1929, nr 269, wydanie poranne, p0005

Deklaracja Dostępności

BYCHOWSKI - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa